Stormathon i utbildningen

Bild på studenter som deltar i ett Stormathon.

Stormathon i utbildningen

Stormathon är en lärandeaktivitet som ger studenter möjlighet att utveckla, testa och reflektera över färdigheter kopplade till samarbete, problemlösning och samskapande kreativa processer. Aktiviteten utmanar studenterna att arbeta tillsammans för att tackla en gemensam utmaning och att pusha gränserna för vad de tror är möjligt.

Syfte


Stormathon syftar till att förbereda studenterna inför deras framtida karriärer genom att rusta dem med förmågan att identifiera och skapa hållbara lösningar på utmaningar kopplade till deras kommande roll i arbetslivet.

Aktiviteten betonar vikten av att erkänna både individuella och kollektiva styrkor och ger studenterna verktyg för att anpassa sig till och navigera i en snabbt föränderlig värld.

Metod


De metoder och verktyg som används hämtar inspiration från disciplinerna; systemtänkande, social inlärningsteori, upplevelsedesign och Design Thinking. Fokus ligger på färdigheter relaterade till komplex problemlösning, förståelse av systemiska relationer, samarbete, kreativa processer, kommunikation och självmedvetenhet, alla överförbara färdigheter som eftersträvas för hållbar utveckling.

Genom att lägga in Stormathon som kursmoment ges alla studenter, oavsett självbild eller förutfattad syn på innovation och entreprenörskap, tillfälle att utveckla sina överförbara färdigheter. Aktiviteten uppmuntrar vidare till mångfald inom arbetsgrupper och ger studenterna praktisk erfarenhet av att söka, förstå och aktivt använda insikter från olika perspektiv.

Upplägg


Stormathon är utvecklat av, samt planeras och faciliteras av, Storms medarbetare. Det är en kostnadsfri heldagsaktivitet som skräddarsys efter kursens behov och lärandemål.

Genom flexibilitet skapas en mer hållbar och tillgänglig struktur, vilken tar höjd för både individens och sammanhangets förutsättningar.

Undervisar du på Malmö universitet och är intresserad av att veta mer om aktiviteten eller boka in ett Stormathon för dina studenter?

“Personalen på Storm kan ge studenterna något som jag själv och mina kollegor inte kan ge – i en miljö som stimulerar till kreativitet”

Jag har arbetat med Stormathon två gånger i vårt mastersprogram Urban Busienss and Development. Syftet har varit att utmana studenterna i att arbeta med en Design Thinking-process som appliceras på en utmaning identifierad av en aktör utanför akademin. Det har gett studenterna möjlighet att arbeta med ett riktigt case och med hjälp av professionell vägledning har de fått erfarenhet av hur en kreativ och innovativ utvecklingsprocess kan se ut.

Hösten 2023 arbetade vi med Malmö stad och med Malmö Start-up district. Studenterna fick sedan i sin examinationsuppgift koppla vad som hände under dagen till kursens olika akademiska texter om beslutsfattande, affärsnätverk, samverkan över sektorsgränser med mera. Personalen på Storm kan ge studenterna något som jag själv och mina kollegor inte kan ge – i en miljö som stimulerar till kreativitet”.

— Caroline Wigren-Kristoferson, Fakulteten för Kultur och Samhälle

Stormathon har betydelse för högskolepedagogisk utveckling och forskning för framtida lärarutbildning

Via Stormathon möjliggörs ett klarläggande av behov och relevans av att vidareutveckla det inom högskolepedagogiken till stor del outforskade forskningsområde, som jag fokuserar på nämligen; utmaningarna med hur man kopplar ihop didaktisk modellering och designtänkande för nyskapande utveckling av lärarutbildningen.

Jag har använt Stormathon som inslag i kurserna Teaching for Sustainability, Naturkunskap för alla samt Kompleterande pedagogisk utbildning. Uppdragsgivare vid alla dessa tillfällen var Caretakers of the Environment International (CEI) – ett internationellt lärandenätverk för lärare och elever fokuserat på frågor som rör miljöskydd samt främjande av utbildning och medvetandegörande inom hållbar utveckling. Samhällsutmaningen handlade om icke-formella inlärnings- och undervisningsformer för hållbar utveckling inom grund- och gymnasieskolan”.

Birgitta Nordén, Fakulteten för Lärande och Samhälle